שימוש במידע

פנים

עבירת שימוש במידע פנים בחוק ניירות ערך


תוכן עניינים:

 1. מהי הגדרת "חברה" בחוק ניירות ערך?
 2. מה ייחשב ל- "מידע פנים"?
 3. חוק ניירות ערך: מיהו "איש פנים" ב"חברה" ?
 4. מה ייחשב לעשיית "שימוש במידע פנים"?
 5. מה העונש על שימוש במידע בידי איש פנים?
 6. מומחה בעבירות ניירות ערך

 

מחלקת ניירות ערך וצווארון לבן במשרד שאול-רן ושות’ מזוהה כמובילה בתחומה.

לאורך השנים, המשרד רכש ניסיון רב במתן ייעוץ וייצוג בתיקי ניירות ערך ואף ליווה תיקים מתוקשרים בהליכים מול הרשות לניירות ערך, בהם תיק "4000" הידוע. משרדנו מייצג ומייעץ ללקוחות המשרד בהליכים פליליים ומנהליים מול הרשות לניירות ערך.

על מנת להבין מהי עבירת השימוש במידע הפנים, עבירה פלילית אשר קבועה בחוק ניירות ערך, יובא מאמר זה. מניסיוננו, קיימת חשיבות רבה להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי בעל מומחיות בניירות ערך, אשר ידאג להגן על זכויותיכם כבר בשלביו הראשונים של ההליך.

ראשית יודגש, כי בכדי לעבור על עבירת שימוש במידע פנים אין צורך להשיג תוצאה כלשהי – דהיינו – אין זה משנה אם איש הפנים קיבל תמורה עבור המידע או אם לאו, די בתשתית המבססת שימוש בלתי ראוי במידע הפנים.

על מנת להבין את יסודות העבירה יש להסביר מספר מונחים בסיסיים אשר יובאו להלן –

מהי הגדרת "חברה" בחוק ניירות ערך?

תאגיד שניירות ערך שלו הוצעו לציבור על פי תשקיף או נסחרים בבורסה והם נמצאים בידי הציבור, לרבות חברה בת וחברה קשורה של אותה חברה;

מה ייחשב ל- "מידע פנים"?

מידע פנים הוא מידע על התפתחות בחברה, על שינוי במצבה, על התפתחות או שינוי צפויים או מידע אחר על החברה אשר אינו ידוע לציבור ואשר אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי במחיר נייר ערך של החברה או במחיר נייר ערך אחר, שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו;

חוק ניירות ערך: מיהו "איש פנים" ב"חברה" ?

דירקטור, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי בחברה או אדם אחר שמעמדו או תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע פנים ביום הקובע או תוך ששת החדשים שקדמו לו; לענין זה, "היום הקובע" – היום שבו נעשה שימוש במידע פנים;

בהתאם לסעיף 52א(2) – גם בן משפחה של המנויים לעיל ייחשב ל"איש פנים" בהתאם להגדרת החוק. למעלה מכך, בהתאם לסעיף 52א(3) תאגיד בשליטת אחד המנויים לעיל, כולל בן משפחה, יכול להוות "איש פנים".

מידע פנים

מה ייחשב לעשיית "שימוש במידע פנים"?

בהתאם לסעיף 52ב' לחוק ניירות ערך, מי שעושה עסקה בנייר ערך של חברה – למעט בנייר ערך של חברה-בת או חברה קשורה שלא הנפיקו ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או שניירות ערך שלהן אינם נסחרים בבורסה – או העושה עסקה בנייר ערך אחר שנייר ערך של החברה הוא נכס בסיס שלו, והכל כאשר מידע פנים מצוי בידו או בידי החברה;

מי שמוסר מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך של חברה או על נייר ערך אחר שנייר ערך של חברה הוא נכס בסיס שלו כאשר מידע פנים מצוי בידו, לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח, כי יעשה שימוש במידע הפנים או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר.

מה העונש על שימוש במידע בידי איש פנים?

מאסר של חמש שנים או קנס בשיעור גבוה.

המחוקק אף הרחיב הגדרת "איש פנים" ואת ההגדרה מה ייחשב ל"שימוש"

כך, נקבע בסעיף 52ד. כי אדם לא יעשה שימוש במידע פנים אשר הגיע אליו בכל דרך, מאיש פנים בחברה. ואם יעשה – עונשו יהיה שנתיים או קנס גבוה.

כיוון שהנטל להוכחת יסודות עבירה זו, כבד הוא – נחקקה בסעיף 52ה. חזקה בדבר ניצול מידע פנים, לפיה –

קנה איש פנים מרכזי בחברה ניירות ערך של החברה שבה הוא משמש איש פנים מרכזי או ניירות ערך אחרים שניירות ערך של החברה הם נכס בסיס שלהם, בתוך שלושה חודשים מיום שבו מכר ניירות ערך כאמור, או מכר ניירות ערך כאלה בתוך שלושה חודשים מיום שבו קנה ניירות ערך כאמור, תהיה זו ראיה לכאורה כי עשה שימוש במידע פנים המצוי בידו, אלא אם כן יוכיח, כי לא היה בידו מידע פנים בעת המכירה או הקניה, או שבנסיבות הענין סביר שלא היה בידו מידע פנים אותה עת.

כאשר לעניין זה "איש פנים מרכזי בחברה" – יהא דירקטור, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב ומבקר פנימי וכל ממלאי תפקיד כאמור גם אם תואר משרתם שונה, וכן יחיד שהוא בעל מניות עיקרי בחברה; בן משפחה של אחד המנויים או תאגיד בשליטת אחד מהמנויים.

המחוקק, אף יצר מספר הגנות בסעיף 52ז. , בהן ניתן לעשות שימוש אם במידת הצורך – לפיהן לא יישא אדם באחריות פלילית אם יוכיח לדוגמה שהמטרה היחידה של העסקה שעשה היתה רכישת מניות הכשרה אשר על פי תקנות החברה נדרש דירקטור לרכוש כתנאי למינויו – על מנת לעמוד בנטל ההוכחה הנדרש יש לפנות לעורך דין שייצג בהליך בצורה נאמנה ומקצועית.

בשנים האחרונות, ככל ששוק ההון גדל ומתפתח כך גם ניתן לראות החמרה יתרה של פסיקות בתי המשפט עם המואשמים בעבירה זו – שכן בבסיס עבירה זו עומד האינטרס של ציבור המשקיעים עליו מבקש המחוקק להגן, לעניין זה יפים דבריו של כבוד השופט פוגלמן בע"פ 4603/17 ‏ דוד אדרי נ' מדינת ישראל:

"איסור על שימוש במידע פנים המנוי… בחוק ניירות ערך (בסעיפים 52ג ו-52ד), נועד לאפשר קיומו של שוק הון פעיל, תקין ומתקדם, תנאי-בלעדיו-אין לביצוע גיוסי הון לחברות יצרניות במשק מודרני, לפיתוח תשתיות ולקידום ענפי הכלכלה והעסקים, על סוגיהם וגווניהם. מטרתם של איסורים אלה היא להגן על אמון הציבור בתקינותו והגינותו של המסחר בשוק ההון, שהוא לחם חוקו של כל שוק יעיל. פגיעה בשוק ההון וחשיפתו להתערבות מניפולטיבית תבאנה את ציבור המשקיעים להדיר רגליו מהשקעת חסכונותיו במסחר ומהשתתפות בצמיחת המשק".

קיבלת זימון לחקירה ברשות לניירות ערך? נפתח כנגדך הליך פלילי? עליך לפנות לעורך דין מומחה בניירות ערך ועבירות כלכליות. ליצירת קשר וקביעת פגישה ראשונית, ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון 03-7773333.

עורך דין פלילי | צווארון לבן – מומחה בעבירות ניירות ערך

עו״ד אלעד רן הוא שותף מייסד במשרד שאול – רן ושות’, עבד במשרד המשפטים – פרקליטות מחוז מרכז וכן כעורך דין במחלקת המיסים בפירמת רו”ח קסלמן וקסלמן (Price Waterhouse Coopers) במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון באוניברסיטת בר אילן והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחד.

בשנות עבודתו כעורך דין, צבר ניסיון משפטי רב בייעוץ וייצוג לקוחותיו מול רשויות התביעה, בהם הרשות לניירות ערך, הרשות להגבלים עסקיים, רשות המיסים, הפרקליטות וכן גופי חקירה שונים במדינת ישראל.

עורך דין אלעד רן מייצג ביסודיות ובדיסקרטיות רואי חשבון, עורכי דין, אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה בפני רשויות האכיפה השונות, בהליכי חקירה ובבתי המשפט. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו.

עו"ד אלעד רן הוא חבר הועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין וכן חבר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין. כמו כן, עורך דין אלעד רן מרצה בדיני מיסים ובתחומי המשפט הפלילי בפורומים שונים, בפני עורכי דין ורואי חשבון.

  close button

  עו״ד אלעד רן

  השכלה

  תואר ראשון במשפטים (.LL.B)
  לימודי ראיית חשבון (B.A), אוניברסיטת בר אילן.

  ביוגרפיה

  עורך דין אלעד רן מומחה בדיני מיסים ומשפט פלילי, בדגש על עבירות צווארון לבן ופשיעה כלכלית.

  יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, בעברו תובע בפרקליטות מחוז מרכז וכן תובע ביחידת התביעות של משטרת ישראל. עורך דין אלעד רן עבד כעורך דין בפירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) – במחלקת המיסים וכן, במשרד עורכי הדין אפרתי גלילי ושות׳.

  במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון באוניברסיטת בר אילן והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחד.

  במהלך שנות עבודתו כעורך דין צבר ניסיון משפטי רב ומייצג, ביסודיות ובדיסקרטיות אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה ועורכי דין בפני בתי המשפט ובפני טריבונאלים מנהליים ומשמעתיים. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו. במהלך שנותיו, ייצג עו״ד אלעד רן בתיקים אשר זכו לסיקור תקשורתי נרחב, ביניהם תיק ״4000״ וכן תיקי דגל נוספים.

  עו״ד אלעד רן מכהן כחבר בועדות השונות בלשכת עורכי הדין:
  חבר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין בישראל.
  חבר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין בישראל.

  עורך דין אלעד רן מרצה בדיני מיסים ובתחומי המשפט הפלילי, בפורומים שונים, בפני עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס.

  תחומי עיסוק ראשיים

  מיסים
  עבירות צווארון לבן
  ליטיגציה פלילית
  ליטיגציה אזרחית

  פרטי קשר