מרמה והפרת

אמונים

מרמה והפרת אמונים


תוכן עניינים

 1. עבירות מרמה והפרת אמונים
 2. מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור
 3. פסיקת בית המשפט בעבירות מרמה והפרת אמונים של עובדי ציבור
 4. עקרון השיוויון בעבירות מרמה והפרת אמונים של עובדי ציבור
 5. היסוד הנפשי בעבירות מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור
 6. עבירות מרמה והפרת אמונים של עובד תאגיד
 7. כתב אישום בעבירת מרמה והפרת אמונים
 8. עורך דין המתמחה בעבירות מרמה והפרת אמונים

 

משרד שאול-רן שות' מטפל בפרשיות מרמה סבוכות ומתוקשרות, בתיקים מורכבים בהיקפי מרמה גבוהים הנחקרים, לא פעם, על ידי מספר יחידות חקירה ואכיפה במקביל.

בין לקוחותינו, אנשי ציבור, בכירים, פוליטיקאים, בעלי חברות ואזרחים נורמטיביים.

עורכי הדין במשרד הם סנגורים פליליים בעלי ניסיון רב, המייצגים חשודים ונאשמים בהליך הפלילי תוך הקפדה על מצויינות ולחימה על זכויות לקוחותינו.

עבירות מרמה והפרת אמונים

עבירות המרמה והפרת אמונים מעוגנות בחוק העונשין, מתייחסות להתנהלות עבריינית של עובד ציבור/תאגיד תוך כדי עבודתו, בשימוש בכוחו ובמעמדו עד כדי מעבר על הוראות חוק, מפר אמון מעבידם ופוגע בציבור או בתאגיד, כאשר העונש בצידן זהה – 3 שנות מאסר.

מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור

סעיף 284 לחוק העונשין עוסק במרמה והפרת אמונים של עובד ציבור, שפועל תוך כדי מילוי תפקידו באופן העולה כדי פגיעה בציבור.

המחוקק ששם לנגד עיניו מטרה ברורה להילחם בשחיתות במערכת המינהל – ניסח סעיף החוק כך שהוא מותיר לרשות השופטת מקום רב לפרשנות, כדלקמן:

"עובד הציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו – מאסר שלוש שנים."

פסיקת בית המשפט בעבירות מרמה והפרת אמונים של עובדי ציבור

על בסיס הלכה של בית משפט העליון דנ"פ 1397/03 מדינת ישראל נ' שבס, מסתמכים שורה של פסקי דין עד לעת האחרונה, כך מתייחס פסק הדין לנוסח הסעיף:

גבולותיה של הפרת אמונים הם מעורפלים. התרופה למצב דברים זה אינה בביטולה של העבירה, המהווה מכשיר חשוב להבטחת פעולתו הראויה של המינהל הציבורי, אלא בפירושה הראוי. ביטולה של העבירה או אף צמצומה מעבר לנדרש יפגע בכוחה של החברה להגן על עצמה מפני עובדי ציבור העושים שימוש לרעה בכוח השלטון.. במתן פירוש לאיסור הפלילי על הפרת אמונים יש להבטיח כי יסודות העבירה ישקפו התנהגות פסולה בעלת היבט פלילי. אין לתת לעבירה פירוש רחב מדי שישתרע על התנהגות שההיבט הדומיננטי בה הוא בעל אופי משמעתי. עם זאת יש להימנע מלתת לעבירה פירוש מצמצם, אשר ישלול מהחברה הישראלית מכשיר חשוב בשמירה על הערכים המונחים ביסוד השירות הציבורי."

כלומר, גם בית המשפט העליון מודע לעובדה שמדובר בעבירה הנתונה לפרשנות, על כן, קובע כי אין להחמיר יתר על המידה עם עובד הציבור כך שהעבירה תחול גם על עבירות משמעת אולם – קובע כי אין לצמצם פרשנותה, כך שתימנע אפשרות החלת הסעיף על עובד ציבור שפגע באינטרס הציבורי.

הפסיקה לאורך השנים עומדת על הערכים המוגנים העומדים בבסיס עבירה זו, שנועדו על מנת לשמור על האינטרס הציבורי, כאשר אין הכרח שהפגיעה תתקיים באופן מצטבר, בכדי להחיל הסעיף על עובד הציבור;

1. אמון הציבור בעובדי הציבור.

2. טוהר המידות של עובדי הציבור.

3. פעילות תקינה של המינהל הציבורי.

עקרון השיוויון בעבירות מרמה והפרת אמונים של עובדי ציבור

פגיעה נוספת, כפי שצוין לאחרונה בת"פ 44846-01-19 מדינת ישראל נ' מנשה ואח', היא בעיקרון השוויון – כך נפסק:

"עוד נפגע, מביצוע העבירות, עקרון השוויון – אשר בא להבטיח כי רשויות מנהל תפעלנה באופן הוגן ושוויוני, תוך מתן הזדמנות שווה לפונים אליהן להתקשר עמן בחוזים ובכך לזכות בכספי ציבור, ללא משוא פנים, כשנגד עיניהם עומדים התועלת הכלכלית, החברתית והציבורית."

מרמה והפרת אמונים

היסוד הנפשי בעבירות מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור

הוראת חוק זו היא עבירה התנהגותית – כך שאין הכרח, שלמעשיו של עובד הציבור שפעל תוך הפרת אמונים במשרתו, יהיו השלכות כלשהן – מספיקה מודעות של עובד הציבור לפגיעה.

כך התייחס בית המשפט העליון בפרשת שבס לעניין זה:

"הדרישה הינה כי לעושה יהא יחס סובייקטיבי-הכרתי לטיב המעשה. לא נדרש כי העושה יהא מודע לכך כי מעשהו מהווה "הפרת אמונים", או כי מעשהו פוגע בערכים שהאיסור הפלילי נועד להגן עליהם. לא נדרש שעובד הציבור יהיה מודע לערכים אלה. די בכך שהוא מודע ליסודות העובדתיים-פיזיים המבססים הפרת אמונים זו. כאשר מדובר בניגוד עניינים, נדרשת מודעותו של עובד הציבור לעובדות הפיזיות היוצרות את ניגוד העניינים שבו הוא נתון, להתנהגות ולנסיבות הפיזיות שבגינן ניגוד העניינים שבו הוא נתון פוגע בציבור."

לאורך השנים נקבעה רשימה לא סגורה של שיקולים אותם שוקל בית המשפט בבואו להכריע בעבירה זו; עוצמת הפגיעה של ניגוד העניינים, אופי הפגיעה – האם סטה באופן קיצוני מן הכללים, מעמד עובד הציבור במערכת המינהל והשלכות פעולותיו על הציבור.

עבירות מרמה והפרת אמונים של עובד תאגיד

עבירה מקבילה לעובדי הציבור אך המתייחסת והנוגעת לסקטור הפרטי היא הוראת חוק 425 לחוק העונשין, שעניינה מרמה והפרת אמונים בתאגיד, זהו נוסחו של הסעיף:

"מנהל, מנהל עסקים או עובד אחר של תאגיד, או כונס נכסים, מפרק עסקים, מפרק עסקים זמני, מנהל נכסים או מנהל מיוחד של תאגיד, אשר נהג אגב מילוי תפקידו במרמה או בהפרת אמונים הפוגעת בתאגיד, דינו – מאסר שלוש שנים."

עבירה זו, גם היא עבירה התנהגותית עם דרישה למודעות גרידא, כך נפסק בעפ 4603/17 ‏דוד אדרי נ' מדינת ישראל:

"עבירת התרמית והפרת אמונים בתאגיד היא עבירה התנהגותית, והיסוד הנפשי בה הוא מודעות למרמה או מודעות לעובדה שפעולתו של הנאשם מהווה הפרת אמונים וכי קיימת אפשרות של גרימת פגיעה בתאגיד… המושג "הפרת אמונים" אינו מוגדר בחוק, אך נפסק כי מנהל בתאגידים המעמיד עצמו במצב של ניגוד עניינים מפר את חובת האמונים שלו לתאגיד."

כתב אישום בעבירת מרמה והפרת אמונים

בטרם הגשת כתב האישום, מומלץ לנצל את זכותך לקיים שימוע לפני שיוגש נגדך כתב אישום.

מדובר בהליך במסגרתו עורך הדין שלך יכול להעתיק את עיקרי חומרי החקירה ולהפגש עם הפרקליטות על מנת לשכנע אותה שלא להעמידך לדין.

במסגרת השימוע ניתן אף להגיע להסדר טיעון, עוד בטרם הגשת כתב האישום, ובכך לחסוך זמן שיפוטי יקר, עוגמת נפש רבה, ולהגיע להסדר הטוב ביותר עבורך.

עורך דין המתמחה בעבירות מרמה והפרת אמונים

עבירות המרמה והפרת האמונים הן עבירות מורכבות וחמורות, בין לעובדי ציבור ובין לאזרחים העובדים בחברות וכן אחרים נוספים עליהם חלה.

יש להתמודד עם אשמות חמורות אלה בחכמה ובניסיון מקצועי רב. מומלץ לפנות לעורך דין פלילי המתמחה בעבירות הפרת אמונים ועבירות מרמה על מנת לקבל יעוץ וייצוג משפטי, מוקדם ככל האפשר, על מנת לסייע לשמור על חפותך.

פניה לעורך דין פלילי מנוסה בהקדם, תגדיל את הסיכוי לבטל את כתב האישום, להוביל לתיקון כתב האישום, לקדם אפשרות של זיכוי מהעבירות המיוחסות או להשיג עסקת טיעון מקלה.

לכן, אם זומנת לחקירה בעבירות אלו – יש להצטייד בעורך דין פלילי מומחה החל משלב החקירה בכדי לקבל ייעוץ מקצועי וליווי צמוד של ההליך הפלילי תוך שמירה על כל הזכויות המשפטיות כדבעי. במשרדנו עורכי דין פליליים מנוסים המוכנים להעניק יעוץ משפטי וטיפול מן השורה הראשונה לקהל לקוחות המשרד 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בדיסקרטיות מוחלטת. ליצירת קשר וקבלת ייעוץ משפטי מעורכי דין מנוסים, ניתן לפנות בטלפון 03-7773333.

  close button

  עו״ד אלעד רן

  השכלה

  תואר ראשון במשפטים (.LL.B)
  לימודי ראיית חשבון (B.A), אוניברסיטת בר אילן.

  ביוגרפיה

  עורך דין אלעד רן מומחה בדיני מיסים ומשפט פלילי, בדגש על עבירות צווארון לבן ופשיעה כלכלית.

  יוצא רשויות התביעה של מדינת ישראל, בעברו תובע בפרקליטות מחוז מרכז וכן תובע ביחידת התביעות של משטרת ישראל. עורך דין אלעד רן עבד כעורך דין בפירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן (PWC) – במחלקת המיסים וכן, במשרד עורכי הדין אפרתי גלילי ושות׳.

  במהלך עבודתו למד לימודי ראיית חשבון באוניברסיטת בר אילן והינו בעל ידע וניסיון משפטי וחשבונאי כאחד.

  במהלך שנות עבודתו כעורך דין צבר ניסיון משפטי רב ומייצג, ביסודיות ובדיסקרטיות אנשי עסקים, אנשי ציבור, שרים, ראשי ערים, חברי כנסת, עובדי מדינה ועורכי דין בפני בתי המשפט ובפני טריבונאלים מנהליים ומשמעתיים. בכולם, תוך הקפדה על ייצוג משפטי ברמה הגבוהה ביותר ותוך מלחמה עיקשת על זכויות לקוחותיו. במהלך שנותיו, ייצג עו״ד אלעד רן בתיקים אשר זכו לסיקור תקשורתי נרחב, ביניהם תיק ״4000״ וכן תיקי דגל נוספים.

  עו״ד אלעד רן מכהן כחבר בועדות השונות בלשכת עורכי הדין:
  חבר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין בישראל.
  חבר הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין בישראל.

  עורך דין אלעד רן מרצה בדיני מיסים ובתחומי המשפט הפלילי, בפורומים שונים, בפני עורכי דין, רואי חשבון ויועצי מס.

  תחומי עיסוק ראשיים

  מיסים
  עבירות צווארון לבן
  ליטיגציה פלילית
  ליטיגציה אזרחית

  פרטי קשר